Mail Starter/ Mail O2G2/ Login
Vensterschool StadsparkDe gemeente Groningen is in 1995 gestart met het Vensterschoolproject. Tot een vensterschool behoren: een basisschool en eventueel het deel basisvorming van een school voor voortgezet onderwijs, instellingen die zich bezighouden met de opvang, gezondheid, opvoedingsondersteuning en hulpverlening van kinderen van nul tot veertien jaar en instellingen en voorzieningen ter ondersteuning van de opvoedingstaak van ouders en de band tussen ouders en school en tussen ouders en kinderen. Kenmerken van een Vensterschool zijn:
In 1997 zijn in vier wijken in de stad Groningen Vensterscholen gestart. Inmiddels zijn er Vensterscholen of initiatieven daarvoor in veel meer wijken. Landelijk heeft het project ook veel aandacht getrokken en navolging gekregen.

Activiteiten van Vensterschool Stadspark
Vensterschool Stadspark is officieel gestart in september 1999. Het was op dat moment de vijfde Vensterschool in de gemeente Groningen. De belangrijkste deelnemende partners van Vensterschool Stadspark waren al in elkaars nabijheid gehuisvest; zo kon men direct vanaf het begin de activiteiten goed op elkaar afstemmen en kon de school zich meten met de al langer bestaande Vensterscholen. Vanaf het begin van Vensterschool Stadspark zijn activiteiten ontwikkeld, die uitgingen van één of meer van de volgende criteria: In het Projectplan Vensterschool Stadspark 2006- 2007 zijn de volgende groepen activiteiten vermeld:


Doorlopende opvang
Een belangrijk speerpunt is de doorlopende opvang. Hieronder wordt verstaan het aanbieden van verschillende vormen van opvang, zoals de voorschoolse opvang, het overblijven tussen de middag en de naschoolse opvang en naschoolse activiteiten, die met de school een samenhangend en op elkaar afgestemd geheel van voorzieningen vormen. In 2000 heeft met rijkssubsidie een onderzoek plaats gevonden naar de behoeften van ouders en kinderen en naar de mogelijkheden van deelnemende instellingen. In 2000-2001 is gestart met een nieuwe opzet van de tussen-de-middag-opvang. De voorschoolse opvang is in het schooljaar 2002-2003 van start gegaan, evenals een andere opzet van de naschoolse opvang en activiteiten. Er kan nu doorlopende opvang worden geboden van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds
.

De Vensterschoolpartners van De Starter

Peuterspeelzaal Tante Toosje.
Deze is sinds voorjaar 1999 gehuisvest in een lokaal aan de Parkweg. De peuterspeelzaal verzorgt op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur speelgelegenheid voor kinderen van twee tot vier jaar. Op vrijdag is er een open speel-mee-ochtend voor peuters. Er vindt afstemming plaats tussen de leiding van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de groepen 1-2 van De Starter. Zo wordt een overdrachtformulier gebruikt voor kinderen die van de peuterspeelzaal naar De Starter gaan. De peuterspeelzaal is aangesloten bij het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen (COP).


Van Lieflandschool
Deze school voor speciaal onderwijs werkt samen met verschillende basisscholen, waaronder De Starter, in het kader van het project Weer samen naar school. Eén groep van de Van Lieflandschool, een groep voor zeer moeilijk lerende kinderen, is gehuisvest in het pand aan de Parkweg. De Van Lieflandschool heeft in haar team verschillende deskundigen voor specifieke leermoeilijkheden of ontwikkelingsstoornissen. Zij werken samen met leerkrachten van De Starter om te komen tot een zogenaamd zorgcentrum voor de ontwikkeling van kinderen.


Kindercentrum De Poolster,
onderdeel van de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG), verzorgt naschoolse opvang voor kinderen uit het basisonderwijs, ook op margedagen en tijdens vakanties. De kosten voor deze opvang worden berekend aan de hand van het inkomen van de ouders en het aantal dagdelen dat het kind de naschoolse opvang bezoekt. Kindercentrum De Poolster is ondergebracht in het pand aan de Huygensstraat 2. Kindercentrum De Poolster werkt mee aan naschoolse activiteiten die aansluiten bij de activiteiten onder schooltijd. Het pand huisvest naast vier groepen naschoolse opvang, waar onder de Van Lieflandgroep, ook enkele groepen kinderopvang voor 0-4-jarigen.

Buurtcentrum Stadspark,
voorheen het buurthuis Parkzucht, is gehuisvest aan de Lorentzstraat. Regelmatig werken de school en het buurtcentrum samen. In het buurtcentrum worden tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor ouderen als voor kinderen en tieners. Sommige activiteiten worden aangeboden in samenwerking met andere Vensterschoolpartners.

Overige deelnemende instanties

Verder participeren in de Vensterschool Stadspark diverse andere instanties, die niet zijn gehuisvest op een van de locaties van deze vensterschool.

GGD
De
GGD is een provinciale gezondheidsdienst. De GGD biedt aan scholen een onderzoek naar gezicht, gehoor en gebit in de groepen 2 en 4 en doet onderzoek naar gezondheidsbepalende factoren bij ouders (groep 2 en 4). Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek wordt het gezondheidsbeleid van de school vorm gegeven. De GGD werkt mee aan het opzetten van het zorgcentrum en aan andere vormen van opvoedingsondersteuning.

Stichting Thuiszorg / Ouder- en Kindzorg

Thuiszorg levert een bijdrage aan activiteiten voor opvoedingsondersteuning.

Zernike College
Het
Zernike College is een school voor voortgezet onderwijs. Er wordt met name samengewerkt met De Starter bij de doorstroom van anderstalige leerlingen en bij de ontwikkeling van Informatie- en computertechnologieonderwijs (ICT) en het bieden van een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Openbare Bibliotheek Groningen
Het filiaal zuid van de
Openbare Bibliotheek Groningen neemt deel aan activiteiten van de Vensterschool die betrekking hebben op allerlei vormen van lezen en omgaan met literatuur. Deze activiteiten vinden zowel plaats op de school als in de bibliotheek.

Jonge Onderzoekers Groningen (JOG)
De
Jonge Onderzoekers Groningen werken mee aan verschillende activiteiten, met name na schooltijd.

De
Stedelijke Muziekschool, het Groninger Museum , het Natuurmuseum, het Grafisch Museum en het Kunstencentrum behoren tot de instanties waarmee de Vensterschool op projectbasis regelmatig samenwerkt.

De organisatie
De organisatie van Vensterschool Stadspark is als volgt. Afstemming vindt plaats in de plangroep, waarin alle deelnemende instellingen zijn vertegenwoordigd. De dagelijkse coördinatie van de Vensterschool berust bij de locatiemanager. Deze is tevens de contactpersoon met de gemeentelijke regiegroep van het Groninger Vensterschoolproject. De ouderparticipatie krijgt, naast de activiteiten voor en met ouders, gestalte in de ouderwerkgroep Vensterschool. Deze bestaat uit ouders van leerlingen en van kinderen die op de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang zitten of die deelnemen aan activiteiten van het buurtcentrum. De locatiemanager en enkele leerkrachten van De Starter nemen ook deel aan het overleg. De ouderwerkgroep bespreekt alle activiteiten van de Vensterschool, de doorlopende opvang, de inrichting van de gebouwomgeving, de verkeersveiligheid rond de school en de ouderparticipatie. De namen en adressen van instanties en contactpersonen zijn opgenomen in de losse bijlage van de schoolgids.